ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 089 724 5635

อีเมล [email protected]

นายเดชา  ปาณะศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเพชรบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 088 785 4282

อีเมล [email protected]

นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเพชรบุรี

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

ติดต่อเรา