กลุ่มอำนวยการ

นางนันทนา ภิรมย์ภู่
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
032-401-641 ต่อ 105

นางสาวนพมาส สายน้ำปราณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นางพิกุล แสงน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นางเจตนิพิฐ นิมาภาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นางสาวกรรณิกา อยู่สุข
พนักงานพิมพ์ดีด (อัตราจ้าง)
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นางลัดดา ศตสังวัตสร์
พนักงานธุรการ
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นายสมัชญ์ ชูจิตต์
ช่างสี
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นายยงยุทธ พวงระย้า
พนักงานขับรถยนต์
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว
พนักงานขับรถยนต์
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นายประมุข นวมพะเนียด
พนักงานบริการ
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105
นายบุญรัตน์ จะงาม
พนักงานรักษาความปลอดภัย
032-401-641 ต่อ 105
032-401-641 ต่อ 105

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

——————————————————

——————————————————

แนวทางการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปี 2564

แบบประเมินความพึงพอใจ

——————————————————

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของกลุ่ม

——————————————————

ติดต่อเรา