กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง
เจ้าหน้าที่ ICT
นางสาวเตือนใจ มีจำรัส
ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต
นายธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ
พนักงานราชการ

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาไกล เทคโนโลยีารสนเทศและการสื่อสาร

โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

One Stop Service

แบบฟอร์มดาวน์โหลดของกลุ่ม

ติดต่อเรา