กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
032-401-641 ต่อ 108
นางสุพิชชา แสนสวย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
086 396 9319 [email protected]
086 396 9319phnllee@yahoo.com
นายธนภัทร มีนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
083 994 4202 [email protected]
086 396 9319phnllee@yahoo.com
นางอาทิตยา ปรีชากร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
087 151 7032 [email protected]
087 151 7032bruangphueng@gmail.com
นางสาวอัญชิสา สุรีย์แสง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
089 095 0378 [email protected]
089 095 0378anchisa.kkt@gmail.com
นางสาวมยุรี กิจหิรัญ
พนักงานราชการ
032-401-641 ต่อ 108 [email protected]
032-401-641 ต่อ 108mayuree.dear@hotmail.com

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา

คู่มือการจัดการศึกษาตามมาตรา 12

แนวทางการจัดทำ ปพ.3 ในสถานศึกษา

ติดต่อเรา