กลุ่มนโยบายและแผน

นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
032-400-683
นางสุรัญชนา เก่งการค้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
032-400-683
นางสาวสุนันทา ลอยเจิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
032-400-683
นางวรรณา จิตกระแส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
032-400-683
นางรัตติกาล สนสนิท
เจ้าพนักงานธุรการ (อัตราจ้าง)
032-400-683

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของกลุ่ม

เบอร์โทร 032-400-683

ติดต่อเรา